เงื่อนไขการคืนเงิน

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อและขอคืนเงินค่าสินค้า

สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและสามารถขอคืนเงินได้ก่อนถึงกำหนดเวลารับสินค้าอย่างน้อย 48 ชม. หากไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ และ/หรือหากมีกรณีจำเป็นที่จะต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ ก็จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

หากไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนดทางระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

ปัญหาและความเสียหายที่เกิดกับสินค้า

กรุณาตรวจสอบสินค้าทันทีเมื่อรับสินค้า  และหากพบความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ หรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ สามารถติดต่อเข้ามาทาง Line Official: @bowcake ได้ทันที เพื่อที่เราจะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

หากพบปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้า ให้แจ้งปัญหาดังกล่าวโดยทันที หรือภายใน 3 ชม. หลังจากได้รับสินค้า หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าสินค้าไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลให้สินค้าได้รับความเสียหาย การคืนเงินจะพิจารณาจากความเหมาะสมตามแต่กรณี

กรณีที่ต้องการส่งคืนสินค้า สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับตอนที่จัดส่งจากบริษัทฯ ทุกประการ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้า

สำหรับสินค้าที่รับหน้าร้าน 

กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าก่อนออกจากร้านทุกครั้ง หากสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เกิดความเสียหลังจากรับสินค้าออกจากร้านไปแล้ว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับสินค้าที่รับผ่านทาง Robinhood 

การรับสินค้าผ่านระบบขนส่งของแอพพลิเคชั่น Robinhood ทางร้านได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าก่อนออกจากร้านทุกรายการ หากสินค้าที่ได้รับมีความเสียหาย กรุณาแจ้งเคลมผ่านช่องทาง แอพพลิเคชั่นของ Robinhood ได้ทันที

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าที่จัดส่งผ่านแอพพลิเคชั่น Robinhood โดยมีระยะทางเกิน 7 กิโลเมตรจากสาขา โดยยึดตามระยะทางในแอพพลิเคชั่น 
  2. สินค้าที่รับผ่านทางแอพพลิเคชั่นขนส่งรายอื่นนอกจาก Robinhood เนื่องจากทางร้านไม่สามารถควบคุมประสิทธิภาพการขนส่งได้
  3. สินค้าที่ลูกค้าสั่งไว้ แต่ไม่สามารถมารับได้ตามกำหนด โดยให้ทางร้านทำการเก็บรักษาสินค้าไว้ชั่วคราว
  4. รับสินค้าไปแล้วเกินกว่า 3 ชม.