ข้อตกลงและเงื่อนไข

วัตถุประสงค์

บริษัท ศิริมเบเกอร์ จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์และรับข้อมูลคำสั่งซื้อจากเว็บไซต์ https://bowcake.com และเพื่อให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เป็นต้น

ท่านได้ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้อย่างละเอียดและรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการใดๆ และหากท่านเห็นด้วยและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ท่านทำเครื่องหมายยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวในช่องที่กำหนด โดยท่านจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังใช้งานได้หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ยังใช้งานอยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นๆในแบบสอบถามนี้

เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของการใช้บริการของท่าน กรุณาอ่านและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้แบบสอบถามนี้ ดังต่อไปนี้

การที่ท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถามนี้ และเลือกข้อความ “ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ” ในแบบฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อ่านเข้าใจและตกลงเห็นชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว หากท่านปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อดำเนินการกับการปฏิบัติอันไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งรวมถึงการระงับเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน การห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ การฟ้องร้องท่านเป็นคดีต่อศาล ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ในแอปพลิเคชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

  • การประมวลผลข้อมูล การคำนวณและการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่ท่าน เพื่อการวิจัย การศึกษา การตลาด
  • การส่งจดหมายข่าว ข้อความทางการตลาด ข้อเสนอส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นใดโดยบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องและผู้ที่บริษัทดังกล่าวกำหนด ให้แก่ท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านที่ประสงค์จะเลือกไม่รับข้อความทางการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอกและข้อมูลอื่นใดอาจเลือกดำเนินการดังกล่าวได้ใน เว็บไซต์ https://bowcake.com
  • การสื่อสารจากบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าวต่อท่าน
  • การเปิดเผยตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด
  • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว