เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ :

• ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
• ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับหมดอายุ
• ผลิตภัณฑ์มีสภาพชำรุด ผิดปกติ หรือเสียหาย โดยสินค้าที่ส่งคืนต้องคงปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของปริมาณสินค้าเริ่มต้น

ท่านสามารถคืนสินค้าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ :

Line Official : @bowcake
เบอร์โทร : 094-492-2299